Riksförbundet DHB

Cochleaimplantat, CI

Vad är ett Cochleaimplantat (CI) ?

Vem har nytta av ett CI ?

Baby med CI läserDöva eller gravt hörselskadade har nytta av ett CI. Detta kan antingen vara barn som föda eller som fötts med hörsel men som i vuxen ålder blivit döv (vuxendöv). För barn når man bäst resultat ju tidigare operationen görs – idag opereras från ca 1 års ålder. För vuxendöva når man bäst resultat genom att göra operationen så snart som möjligt efter det att man blivit döv genom tex en hjärnhinneinflammation.

 

Nationalencyklopedin definierar CI på detta sätt:

Bild på ett öraCI är en form av hörapparat för helt döva eller gravt hörselskadade. Den består av en mikrofon kopplad till en talomvandlare, som i sin tur överför ljudvibrationerna till elektriska signaler, som går till en i skallbenet inopererad mottagare. Via till denna anslutna elektroder, vilka är insatta i innerörat, stimuleras hörselnerven och hjärnan uppfattar ljud.
Bilden bredvid visar hur signalen går in från mikrofonen till hörselnerven:

Vem gör CI-operationer ?

CI-operationer görs av så kallade CI-team. Du hittar en lista på CI-team under Tekniska hjälpmedel i Länkar.

Vem kan få ett CI ?

Detta är en bedöming som CI-teamet gör efter det att man fått remiss från den Hörselvård man är i kontakt med. Alla CI-team har inte samma kriterier.

Rent generellt torde följande kriterier användas:

– Vara gravt hörselskadad eller döv
– Ha ingen eller mycket liten hjälp av en hörapparat
– Vara medicinskt lämplig för en operation
– Vara motiverad

För barn som fötts döva vill man normalt sett inte operera allt för gamla barn eftersom man gör bedömningen att det är tveksamt vad man når för resultat. Du kan läsa mera om de olika CI-teamens kriterier på deras egna webb-sidor.

Hur bra hör man med ett CI ?

Baby med CIDet här är en svår och omstridd fråga. Hur bra man hör med ett CI är alltid i hög grad individuellt och det är mycket svårt för CI-teamet att förutsäga resultatet. Att ha ett CI innebär att man i större eller mindre grad är hörselskadad. De barn som föds döva idag och får ett CI tidigt utvecklar i regel ett talspråk och lär sig tala och höra svenska.

 

Många faktorer påverkar hur bra nytta man har av sitt CI:

Hjärnans förmåga att tolka det ljud som skapas av CI
Hur mycket man hört förut (hörselminne)
Förmåga att läsa på andras läppar (avläsning)
Motivation
Pedagogik och användning efter operation

Användare av CI har liknade problem som användare av hörapparater i bullriga miljöer. Har man bara ett CI kan det vara svårt att veta varifrån ljud kommer. Detta och förmågan att höra i bullriga miljöer förbättras av att ha två stycken CI – ett på vardera örat. CI kan också användas i kombination med hörapparat på andra örat. Hur bra detta fungerar är högst individuellt.

Som hörselskadad är det viktigt att ha en säker kommunikation för att inte hamna utanför. Därför är det viktigt att barn och vuxna med CI får tillgång till teckenspråk så att de ges möjlighet att själva välja första och andra språk. Man bör här tillämpa en ”försiktighetsprincip” eftersom det är svårt att förutsäga språkutvecklingen. Det finns ingen motsättning mellan talad svenska och teckenspråk – språken drar fram varandra!

Stäng formuläret.