Riksförbundet DHB

5 maj 2021

Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)

Riksförbundet DHB välkomnar en utredning som ser över ett det allvarliga i att många barn inte deltar i förskolans verksamhet. Dessvärre saknar vi ett funktionshinderperspektiv i utredningen. Kartläggningar och utredningar bygger på befintlig statistik, och där saknas det underlag för barn med funktionsnedsättning.

Vårt förbund saknar ett resonemang om hur barn med funktionsnedsättning som av olika skäl inte kommer till förskolan ska få stöd i sin språkutveckling.
Att barn med funktionsnedsättning saknas i statistiken är en förutsättning som vårt förbund menar påverkar hela uppdraget och det är beklagligt.

Riksförbundet DHB är positivt till förslaget att kommuner ska informera vårdnadshavare om förskolan genom uppsökande verksamhet. Vi bedömer att det med hembesök bör finnas relativt goda möjligheter att fånga upp barn med funktionsnedsättning och därmed kunna stötta barnet och familjen utifrån barnets bästa.

Riksförbundet DHB ställer sig inte bakom förslaget om obligatorisk förskola för alla barn från 5 år. Vi instämmer med utredningen om att förskolan är en viktig grund för fortsatt lärande och att det därför är viktigt att alla barn deltar i förskoleverksamheten. Emellertid är steget till att införa en obligatorisk förskola för alla barn från 5 år måhända väl stort.
Riksförbundet DHB ställer sig positivt till förslaget att förlänga Läslyftet, men vill inte att det ska begränsas till vissa förskolor. Vi menar att det finns ett behov av att Läslyftet kommer alla förskolor till del.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.