Riksförbundet DHB

30 augusti 2021

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11)

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB, är en föräldraorganisation som startade 1949 och aktivt arbetar för att våra målgrupper ska vara delaktiga, jämlika samt ha inflytande i ett tillgängligt samhälle. Även barn med ytterligare funktionsnedsättningar är en viktig grupp inom vår organisation. Grunden för våra ställningstaganden är våra samlade erfarenheter i förbundet. Viktiga dokument för vårt arbete är Barnkonventionen och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vårt arbete utgår även från Sveriges språklag, som ger svenskt teckenspråk ställning motsvarande de nationella minoritetsspråken.

Riksförbundet DHB välkomnar en utredning om elevhälsan och grundsärskolan. Vi är även generellt positiva till utredningens förslag, även om vi hade velat se skarpare förslag och att fler frågor inom direktivets ramar tagits upp. Elevhälsan är en del av skolans kärnverksamhet som med sin kompetens inom elevhälsoperspektivet bör fungera som en brygga mellan elever och lärare och mellan olika delar inom skolan. Därför är det viktigt att göra elevhälsans uppdrag mer känt. För att elevhälsan ska kunna leva upp till sitt uppdrag och komma elever till nytta så  krävs det att eleverna känner till elevhälsan och faktiskt tar kontakt med den. Där finns det brister idag. Riksförbundet DHB är positiva till att Skolverket bör säkerställa att styrningen av  elevhälsans mediciniska insatser finns inom ramen för rektorsprogrammet och i skolchefsutbildningen. Dock menar vi att det inte är tillräckligt, utan det är också angeläget att inom rektorsprogrammet och skolchefsutbildningen öka kunskapen om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser för lärande.

Riksförbundet DHB är positiva till förslaget om en förtydligad reglering av elevhälsans uppdrag. Det är välkommet att elevhälsans roll inom skolans kvalitetsarbete, och att samverkan med hälso- och sjukvård samt socialtjänst blir tydligare. Vårt förbund hade gärna velat se att fler professioner hade kunnat ingå i elevhälsan. Under flera år har vi tagit upp vikten av att  logopeder och arbetsterapeuter ingår i elevhälsan, därutöver är talpedagoger viktiga i sin roll ute i klassrummen. De arbetar utifrån varje enskild elevs behov av stöd. För våra medlemmar betyder logopeder och arbetsterapeuter mycket för att skapa de bästa förutsättningarna i lärmiljön.

Riksförbundet DHB anser att det är bra att tidiga stödinsatser även omfattar grundsärskolan och elever i specialskolan som läser enligt grundsärskolskolans läroplan. Detta eftersom det kan innebära att rätten till stöd stärks för eleverna. För att insatserna ska få avsedd effekt och leva upp till Skollagen 3:2 är det emellertid fundamentalt att de individuella anpassningarna verkligen ges utifrån den enskilde elevens förutsättningar.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.