Riksförbundet DHB

Bidra till förståelsen om hörselnedsättning

Enkät till dig som har ett barn med hörselnedsättning

Det här är en förfrågan om deltagande i en studie vid Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet, som leds av fil. dr Ingela Holmström. Studien handlar om att fördjupa kunskaperna kring föräldrars erfarenheter av att ha ett barn med hörselnedsättning och valen av kommunikationssätt. I Sverige finns det ytterst få studier som fokuserar på föräldrars upplevelser och erfarenheter och det är viktigt att öka kunskaperna om dessa, inte minst bland professionella som möter familjer där ett eller flera barn har hörselnedsättning.

I början av enkäten ställs en rad frågor om din bakgrund, såsom din ålder, hushållets samlade inkomst, din härkomst och utbildning. Dessa uppgifter behövs för att se om det finns variation i svaren som kan ha att göra med din bakgrund. Inga personuppgifter som kan härledas till dig samlas dock in, utan du svarar på frågorna utan att någonstans uppge ditt namn, e-postadress, telefonnummer eller annat som kan medföra att du identifieras.

Frågorna i enkäten handlar om barnet och dess hörselnedsättning, kommunikation i hemmet, information kring svenskt teckenspråk, hörselnedsättning och olika former av stöd, genomgången utbildning i svenskt teckenspråk eller annan kommunikationsform och kvaliteten på utbildningen, samt bemötandet från olika aktörer.

Om du har frågor eller funderingar kring studien, enkäten och dess innehåll eller något annat är du välkommen att kontakta Ingela Holmström på e-postadressen ingela.holmstrom@ling.su.se.

Till dig som väljer att besvara enkäten riktas ett stort tack för din medverkan.

Länk till enkäten:

https://forms.gle/jhpU3e93cyTE4gqJ7

Stäng formuläret.