Riksförbundet DHB

SOU 2016:77 - Gymnasieutredningen

I detta remissvar befäster DHB vikten av att begreppet utbildning fortsatt tolkas brett.

Detta remissvar innehåller svar från DHB gällande SOU 2016:77; ”En gymnasieutbildning för alla”. Sammanfattningsvis vidhåller DHB att det finns goda syften med denna SOU såsom att alla elever ska ha inflytande över arbetssätt och att eleverna ska få delta i planeringen och utvärderingen i undervisningen.

Dock så finner DHB att det finns en brist i konkreta förslag i hur detta ska uppnås.

Läs mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.