Riksförbundet DHB

SOU 2015:97

I detta remissyttrande kommenterar DHB utredningen "Välja yrke" (SOU 2015:97)

Riksförbundet DHB instämmer med utredningen i att det är en angelägen fråga för varje enskild elev att få stöd i att göra ett medvetet och övervägt val till gymnasiet.
Riksförbundet DHB anser att det är fundamentalt att det finns studie- och yrkesvägledare inom skolan som har kunskap om dövhet, hörselskada och språkstörning och dess konsekvenser. Vi vill även lyfta gruppen ungdomar som i kombination med ovanstående även har exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket ställer än högre krav på personalens kompetens. Yrkesgruppen studie- och yrkesvägledare har ett viktigt uppdrag att rätt informera och stötta eleverna i deras gymnasieval.
Riksförbundet DHB vill uppmärksamma möjligheten skolan har att inte bara belysa branscher och yrken på ett allsidigt sätt utan att även visa att människor med funktionsnedsättning finns inom olika branscher och yrken.

Läs mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.