Riksförbundet DHB

Riksförbundet DHB:s Remissyttrande över Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

I detta remissyttrande instämmer och tillstryker DHB flera av utredningens förslag och sammanfattningar

Riksförbundet DHB tillstyrker förslaget om att ett barn ska ha möjlighet att senarelägga början av skolplikten till sju års ålder om det föreligger särskilda skäl. Det ska vara vårdnadshavarens rätt att välja om barnet ska vara i förskolan. Om det föreligger särskilda skäl, ska eleven även kunna gå ytterligare ett läsår i förskoleklass.
Riksförbundet DHB ser positivt på förslaget om kommuners skyldighet att erbjuda lovskola/sommarskola till elever som inte uppnått behörighet till nationellt program. Här vill vi dock betona vikten av att det finns kompetens om barn som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning. Annars riskerar syftet med lovskolan att gå om intet. Det måste även finnas kompetens i teckenspråk.

Läs mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.