Riksförbundet DHB

Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet

Riksförbundet DHB instämmer i flera av kommissionens slutsatser, men koncentrerar svaret på lärarkompetens, resursfördelning, tillsyn och lärandemiljön.

Vårt förbund anser att det är oerhört viktigt att elever även fortsättningsvis kan vända sig till en högre instans för att t.ex. få sin rätt till särskilt stöd, rätt att tas emot i specialskolan och diskriminering prövad. Vår bedömning är att det även finns ett värde i Skolinspektionens granskningar av skolors verksamhet som exempelvis rapport om elevhälsan.

Läs gärna mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.