Riksförbundet DHB

SOU 2015:45 - Statsbidrag för ökad kvalitet

I detta yttrande stället sig DHB överlag positivt till utredningens uppdrag att utvärdera statsbidraget i särskilda instanser.

Riksförbundet DHB ser överlag positivt på att en utredning har fått i uppdrag att utvärdera
statsbidraget för särskilda insatser på skolområdet. Riksförbundet DHB stödjer förslaget om
ökad tydlighet i författningen, som därmed kan ge ett stöd till skolhuvudmannen. Det tycks
även rimligt att som Skolverket föreslår, att ersättningssystemet ses över så att det bättre
överensstämmer med den faktiska studiesituationen.
Riksförbundet DHB tillstyrker förslaget om att Statens skolverk beslutar om fördelning av
statsbidraget enligt en ny förordning i utredningen benämnd Förordning om statsbidrag för
särskild undervisning på sjukhus eller institution som är knuten till sjukhus.
Riksförbundet DHB tillstyrker även förslaget att Specialpedagogiska skolmyndigheten får ett
tydligt uppdrag att ge råd och stöd till huvudmän. På myndigheten finns idag den kompetens
som krävs för att undervisningen ska hålla en så hög specialpedagogisk nivå som möjligt. Det
är dock viktigt att huvudmännen verkligen vänder sig till myndigheten för att ta del av
kunskapen så att det inte bara blir en skrivning i förordningen.

 

Läs mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.