Riksförbundet DHB

DHB:s svar till SKOLFS 2012:4 och SKOLFS 2013:130

I detta svar kommenterar DHB Skolverkets förslag till ändrade föreskrifter.

Riksförbundet DHB ser positivt på att Skolverket tar fram förskrifter om vad som krävs för att få behörighet i att undervisa i ämnen i gymnasiesärskolan. Det har under lång tid varit en självklarhet inom gymnasieskolan. I och med denna reglering bör en kvalitetsnivå på undervisningen inom gymnasiesärskolan uppnås.

Att pedagogen har grundläggande fackkunskaper i det ämne som denne ska undervisa är naturligtvis en förutsättning, men då gymnasiesärskolan är en egen skolform kan ytterligare kompetens behövas. Den harmonisering av lärarkompetensen med gymnasieskolan som förslaget innebär och som är i linje med Skollagen (2010:800), är vi positiva till, dock med det tillägget att lärare inom gymnasiesärskolan måste ha fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar. Sedan skollagen trädde ikraft är det endast elever med en dokumenterad utvecklingsstörning som har rätt att få undervisning i gymnasiesärskolan. Det innebär att det är viktigt att lärarna har kunskap om funktionsnedsättningar och främst utvecklingsstörning, och dess konsekvenser för lärande.

Läs gärna mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.