Riksförbundet DHB

DHB:s synpunkter till betänkande "Reformerande stöd till barn och vuxna med flerfunktionsnedsättning".

Följande är en kort sammanfattning av Riksförbundet DHB:s synpunkter till betänkandet Ds 2015:58

Riksförbundet DHB välkomnar en översyn av vårdbidraget i syfte att öka förutsägbarhet, långsiktighet och rättssäkerhet.

Även om förslaget är att omvårdnadsbidraget ska vara tidsbegränsat eftersom barn utvecklas och deras behov kan förändras över tid, vill Riksförbundet DHB betona att barn som är döva, har en hörselskada eller en språkstörning har en medfödd funktionsnedsättning som inte försvinner över tid, utan i många fall innebär ökade svårigheter när barnen blir äldre.

Riksförbundet DHB ställer sig positiv till förslaget om rätten till förkortning av normalarbetstid i föräldraledighetslagen (1995:584).

Riksförbundet DHB tillstyrker förslaget om en uppdelning mellan omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättning. Det finns ett stort behov hos många föräldrar till barn med funktionsnedsättning att kunna anpassa sin arbetstid.

Läs mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.