Riksförbundet DHB

DHB:s yttrande gällande DS 2016:14

Riksförbundet DHB presenterar ett antal åtgärder i detta yttrande till DS 2016:14 "Förtydliganden av lönestöd för personer med funktionsnedsättning"

Riksförbundet DHB förväntar sig att en förändring av begreppen följs av ett större reformarbete på området. Vi vill se mer aktivitet från Arbetsförmedlingen som är en myndighet som har ett särskilt sektorsansvar för att funktionshinderperspektivet blir en integrerad del i myndighetens verksamhet.

För att rätt person ska få rätt insats krävs det att det görs professionella bedömningar så tidigt som möjligt, så att särskilda insatser används i de fall då generella insatser inte är tillräckliga. Vi vill därför se en tidig behovskartläggning vid kontakt med Arbetsförmedlingen, en ökad samverkan mellan olika offentliga aktörer kring den enskilde, en snabbare handläggningstid vid lönebidragsutredningar, kvalitetssäkra metoder vid uppföljning och förstärkta förmedlingsinsatser.

Läs mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.