DHB Flex

DHB Flex svarar på ytterligare en promemoria från socialdepartementet

Yttrande över promemoria ”Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”

I promemorian lämnas ett förslag som innebär att kommunen får en förtydligad skyldighet gentemot enskilda som har fått beslut från Försäkringskassan om avslag eller indragning av assistansersättning, att informera om vilka möjligheter till stöd som finns enligt LSS. Vi ställer oss mycket positiva till detta förslag.

Läs gärna mer i det bifogade materialet!

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.