Riksförbundet DHB

Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

Riksförbundet DHB ställer sig positiva till utredningens förslag om en definition av idéburen aktör och idéburet, offentligt partnerskap. Vi ser de svårigheter som skulle föreligga i ett lagstiftningsarbete om IOP och ställer oss därför bakom utredningens förslag.

Sammanfattning

Riksförbundet DHB kan se att det finns en samhällsnytta med en tydlig definition av begreppet idéburen aktör och välkomnar därför utredningen.Vårt förbund är positiva till att med en tydlig definition, finns nu också andra förutsättningar för en lagstiftning som gäller ideella föreningar.Även om vi ställer oss bakom utredningens förslag att inte lagstifta om IOP ser vi risker med att det kan finnas de som avstår från att ingå IOP med tanke på den svårighet det kan innebära att bygga samarbeten med en hög grad av tillit istället för avtal. Det kommer att bli intressant att följa utvecklingen av både omfattningen och karaktären på framtida IOP om utredningens förslag genomförs.

 

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.