Riksförbundet DHB

Riksförbundet DHB kritiska till förslag om kommunernas huvudmannaskap över specialskolan

I utredningen Statliga Skolmyndigheter (SOU 2018:41) föreslås dessutom att alla skolmyndigheter ska avvecklas och samlas i en enda stor myndighet.

FÖRSLAG SOM HELT SAKNAR LÖSNINGAR FÖR ELEVERNA

Utredningen Statliga skolmyndigheter (SOU 2018:41) för elever och barn i en bättre skola föreslås att alla skolmyndigheter ska avvecklas och samlas i en enda stor myndighet. En del av förslaget är även att de kommuner där de statliga specialskolorna idag ligger ska ta över skolorna.  Riksförbundet DHB är kritiska till förslaget om en stor myndighet och starkt kritiska till att kommunerna ska vara huvudman för specialskolan! Vi anser att det saknas svar på hur det kommer att påverka kvaliteten i lärmiljön, av teckenspråket och för lärarkompetensen. Det saknas förslag på hur det kommer att regleras ute i kommunerna. Framförallt, det saknas svar på hur det kommer att påverka eleverna!

Den statliga utredning som ser över skolmyndigheternas organisation föreslår avveckling av skolmyndigheterna för att de ska slås samman i en stor enhet. Riksförbundet DHB ser en stor fara med stora delar av förslaget då vi saknar en tydlig strategi för elever med funktionsnedsättning. Det Riksförbundet DHB ser allvarligast på i förslaget, är att specialskolan för elever med dövhet, hörselnedsättning och grav språkstörning kommer att tas över av kommunerna. Idag går ca 700 elever i specialskolan. Alla eleverna har antagits till skolan av en antagningsnämnd, just för att den kommunala skolan inte kan ge dem den kommunikativa lärmiljö de har rätt till. I förslaget ska de kommuner där skolorna ligger idag, ta över verksamheten och bedriva den inom den kommunala skolverksamheten med statliga medel.

  • Det är ett förslag som saknar konsekvensanalyser, saknar lösningar och saknar långsiktig hållbarhet, säger Jan Höglund, ordförande i Riksförbundet DHB.

Förslaget saknar helt svar på frågor om vilka befogenheter som kommer att ligga i det kommunala självstyret. Det saknas konsekvensanalys hur förändringen kommer att påverka elevernas rätt till kommunikation, lärmiljön, teckenspråk, befintliga hörsel- och språkklasser samt lärarkompetensen.

Riksförbundet DHB vill se ett fortsatt statligt huvudmannaskap av specialskolan. Om förslaget blir verklighet, vill förbundet att utredningens alternativ om att skapa en egen myndighet som tar över ansvaret för skolorna genomförs.

Texten finns även som PDF-dokument i det bifogade materialet.

Stäng formuläret.