Riksförbundet DHB

3 augusti 2021

Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelser vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB är en föräldraorganisation som startade 1949 och aktivt arbetar för att våra målgrupper ska vara delaktiga, jämlika samt ha inflytande i ett tillgängligt samhälle. Även barn med ytterligare funktionsnedsättning är en viktig grupp inom vår organisation.

Grunden för våra ställningstaganden är våra samlade erfarenheter i förbundet. Viktiga dokument för vårt arbete är Barnkonventionen och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vårt arbete utgår även från Sveriges språklag, som ger svenskt teckenspråk ställning motsvarande de nationella minoritetsspråken.

Riksförbundet DHB stödjer Boverkets önskemål om ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelser vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet.

Att barn i skolor, förskolor, fritidshem och andra jämförliga verksamheter får tillgång till adekvata friytor för lek och andra aktiviteter är av yttersta vikt. Vidare vill vi trycka på att regeringen bör sträva efter göra tillgången till friytor mer likvärdigt. Vi förstår utmaningarna med stadsplanering i mer tätbefolkade områden, men ambitionen behöver likväl höjas.

Att eleverna i Storumans kommun har tillgång till tio gånger så stor yta som eleverna i Stockholm visar att tillgången till friytor för lek och utevistelser idag inte är likvärdig.

 

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.