Riksförbundet DHB

Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01)

Riksförbundet DHB vill se två statliga incitament för assistansanordnare att utbilda personliga assistenter, framförallt när det handlar om vidareutbildning som då ska vara mer skräddarsydd.

Riksförbundet DHB välkomnar utredningen och ställer sig positivt till flera av förslagen. Det är glädjande att ta del av utredningens kartläggning om hur väl många assistenter trivs och hur positivt de ser på sitt yrkesval. I utredningen blir det tydligt att yrket kräver en mycket god kompetens, och mycket ofta en skräddarsydd sådan. Därför vill Riksförbundet DHB se 2 statliga incitament för assistansanordnare att utbilda personliga assistenter, framförallt när det handlar om vidareutbildning som då ska vara mer skräddarsydd.

Riksförbundet DHB kan inte nog trycka på det viktiga i att personliga assistenter behöver ha kunskap om AKK1 i olika grad och form samt om kommunikationshjälpmedel. Vår erfarenhet är att både behovet av kompetens och förmågan att lära sig om AKK ofta underskattas. Det är kunskap som det i regel tar ansenlig tid att förvärva och som ständigt behöver utvecklas. När det gäller vad som är att anse som föräldraansvar inväntar vi med stort intresse den utredning som nu påbörjats där frågan om gränsdragningen av föräldraansvaret ska ses över. Även om utredningen omnämner vikten av forskning, vill Riksförbundet DHB understryka behovet av forskning på området personlig assistans. Vi vill se statliga satsningar inom en snar framtid. Vårt förbund saknar även Försäkringskassans roll i utredningen. Vi menar att det är svårt att förbise den betydelse som Försäkringskassans beslut har på personlig assistans, och därmed på yrket personlig assistent.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.