Riksförbundet DHB

DHB:s remissvar till utredningen "På lika villkor!"

På lika villkor! – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsutredningen (SOU 2017:43)

Riksförbundet DHB anser att för ökad jämlikhet och förutsägbarhet vore det naturligtvis önskvärt med ett gemensamt regelverk för avgifter på hjälpmedel, men eftersom ansvaret för hjälpmedel idag är fördelat på olika huvudmän, komplicerar det en sådan lösning. Riksförbundet DHB skulle vilja se en djupare analys av om huruvida det skulle vara möjligt med ett framtida gemensamt avgiftssystem.

Riksförbundet DHB ställer sig bakom förslaget om att inga avgifter för hjälpmedel eller besök i samband med utprovning av hjälpmedel får tas ut och att det inte heller får tas ut avgifter av personer som tillhör personkretsen i LSS.

Vårt förbund vill i detta sammanhang uppmärksamma barns bristfälliga delaktighet i val av sina hjälpmedel. I utredningen framkommer att barn många gånger skulle vilja vara mer delaktiga och även om de uttrycker sin åsikt upplever de inte att de blir lyssnade på.

Barn har rätt till ett respektfullt stöd i samband med val av hjälpmedel.

 

Läs gärna mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.