Riksförbundet DHB

Riksförbundet DHB:s remiss gällande förändringar i gymnasieprogram

DHB överlämnar följande kommentarer och synpunkter till Skolverkets förslag.

Beskrivning av problemet och vad Skolverket vill uppnå

Barn – och fritidsprogrammet

Om elevunderlaget är begränsat när det gäller ansökningar till inriktningen socialt arbete har Riksförbundet DHB förståelse för den föreslagna förändringen. Vi vill dock att inriktningen även fortsättningsvis ska ge eleverna möjligheten att kunna förbereda sig för ett arbete inom socialt arbete. Det vill säga arbete inom stöd och service på funktionshinderområdet, personlig – och elevassistent. Skolverket har i sin egen konsekvensanalys bedömt risken av att den nya sammanslagna inriktningen inte skulle utbilda mot det sociala området, som låg. Enligt myndigheten kommer förändringen innebära att eleverna tom har en bättre grund att stå på inför anställning inom barn, skola och LSS-området. Vi har därmed en förväntan att barn- och fritidsprogrammet även i framtiden ska kunna erbjuda eleverna den kompetensen.

 

Fordons- och transportprogrammet

Riksförbundet DHB ställer sig positiva till att Skolverket avser att i samverkan med branschen ta fram en utbildning med inriktning mot lager och terminal. Vårt förbund har i flera tidigare remissvar framhållit vikten av att myndigheten har dialog med branschföreträdare vid utformning av läroplaner. Det är avgörande att elever som väljer yrkesutbildningar ska ges förutsättningar att ta examen för att därefter vara eftertraktade för anställning inom sin bransch. Av den anledningen ser vi även positivt på den föreslagna avvecklingen av den gymnasiala hudvårdsutbildningen, då branschen har varit tveksamma till utbildningen. Dock är vi inte av den uppfattningen att teoretisera yrkesutbildningarna kommer att leda till att fler tar studenten och därmed anses anställningsbara av näringslivet. Vi utvecklar vårt resonemang längre fram i vårt svar.

Ovanstående kommentarer är endast en liten del av Riksförbundet DHB:s kommentarer. Läs gärna mer i det bifogade materialet!

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.