Riksförbundet DHB

DHB:s yttrande om behörighet att undervisa i specialskolan

DHB lämnar följande kommentarer till Utbildningsdepartementets utredning

Riksförbundet DHB tillstyrker förslaget att lärare som undervisar elever med dövhet,
hörselnedsättning eller grav språkstörning, ska vara behörig att undervisa i specialskolan i
motsvarande årskurser och ämnen som lärarens utbildning ger behörighet att undervisa i
grundskolan.

Vi tillstyrker även den del av förslaget att för lärare som undervisar elever med mer än en funktionsnedsättning, ska det vara tillräckligt med att läraren har examen med inriktning mot en av funktionsnedsättningarna.

I promemorian hänvisas det till att det har riktats kritik mot befintlig lagstiftning som reglerar
specialskolans målgrupper för att de ”…av vissa skäl inte kan gå i grundskola eller
grundsärskola”. Vårt förbund delar inte den tolkningen. Vår uppfattning är att syftet med lagstiftningen är att ge de elever som inte kan få det stöd de behöver i grundskolan, ska kunna erbjudas det i specialskolan. Perspektivet är inte på elevens brister, utan på att grund- eller grundsärskolan inte har förmåga att kunna ge eleven det stöd eleven har rätt till. Specialskolan erbjuder då en möjlighet för eleven att få en lärmiljö som har kompetens i teckenspråk och i målgruppens funktionsnedsättningar (dövhet, hörselnedsättning, grav språkstörning, dövblindhet eller synskada i kombination med annan funktionsnedsättning). Den så kallade SAK-utredningen som tillsattes (SOU 2016:46) valde en lösning där målgruppen kraftigt minskades, med den konsekvens att specialskolan i lika stor grad kunde avskaffas eftersom de plötsligt inte skulle finnas några elever. Utredningen tog inte sin utgångspunkt i elevperspektivet. Det saknades dessutom tydliga barnperspektivanalyser enligt Barnkonventionen.

Texten ovan är endast delar av en sammanfattning. Läs gärna mer i det bifogade materialet!

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.