Riksförbundet DHB

DHB svarar Skolverkets Allmänna Råd

Riksförbundet DHB har skrivit en remiss avseende Skolverkets Allmänna Råd för mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt urval till gymnasiesärskolans nationella program

Riksförbundet DHB är till stora delar positiva till de föreslagna Allmänna Råden, men vi har synpunkter och kritik i synnerhet på avsnitt två. Skolverket skriver där om diagnoser på ett för oss ogenomtänkt och ogrundat sätt och vi är därför starkt kritiska till förslaget i den delen.

Riksförbundet DHB anser att det är mycket bra att de Allmänna Råden uppmärksammar att det kan finnas andra språkliga faktorer, som t.ex. ett annat modersmål, som påverkar utredningen. Dock menar vi att det även bör gälla barn med språkstörning. Vi utvecklar vårt resonemang längre fram i vårt svar.

Vårt förbund saknar att det inte omnämns att huvudmannen bör upplysa om skollagens möjligheter till att kombinera ämnen från grundskolans läroplan med grundsärskolan, liksom elevens möjlighet att läsa kombination av ämnen och ämnesområden gymnasiesärskolan.

Riksförbundet DHB är positiva till att intelligenstesterna betydelse tonas ned och att det står att de ska sättas i sitt sammanhang. När det gäller utredningen vill vi betona hur viktigt det är att de som gör den pedagogiska bedömningen har rätt och tillräcklig kompetens, vilket kan vara en svårighet i mindre kommun vars kompetens inte kan förväntas finnas på alla områden.

Riksförbundet DHB anser att en viktig del i elevernas gymnasieval är att de får rätt stöd från studie- och yrkesvägledare som har kompetens om deras funktionsnedsättningar och kan kommunicera med eleverna, dvs kan teckenspråk, bildsystem eller AKK.

 

Ovanstående är ett utdrag från remissen. Läs gärna mer i det bifogade materialet!

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.