Riksförbundet DHB

DHB:s remissvar till Läsning för barn och unga (SOU 2017:57)

Riksförbundet DHB väljer att svara på de delar av betänkandet som rör verksamheter inom skolan och överlämnar härmed följande synpunkter:

Riksförbundet DHB anser det vara glädjande att en delegation har fått resurser att arbeta fram förslag om hur barns och ungas läskunnighet och läsande kan utvecklas mer gynnsamt. Vårt förbund är till stora delar positiva till de förslag som delegationen lägger fram, dock skulle vi ha velat se att funktionshindersperspektivet hade genomsyrat förslagen i högre grad. Liksom delegationen anser vårt förbund att det är fundamental i vårt samhälle att alla elever ska ges möjlighet till fullgod läsförmåga.

Vi är positiva till att förstärka Skolverkets satsning Läslyftet, men det är helt nödvändigt att det i Läslyftet finns kompetens om hur elever med olika funktionsnedsättningar lär sig läsa. Delegationen vill se ett ökat samarbete mellan skola och bibliotek kring metoder som kan ge läsmotivation, med särskild betoning på elever som läser i liten omfattning. Riksförbundet DHB är helt enig med delegationen, men vi är av den uppfattningen att ska det verkligen gå att nå alla barn och ungdomar, så måste det finnas mer kunskap om de barn och ungdomar med funktionsnedsättning som ofta lär sig att läsa med andra metoder och behöver hantera både talat och tecknat språk.

Riksförbundet DHB är positiva till att en försöksverksamhet införs som innebär att en eller flera läsfrämjande aktörer får ett årligt verksamhetsbidrag. Dock anser vi att om det är en finansiering av läsning som ska nå alla barn och ungdomar, måste det finnas riktade medel för satsningar på läsning för barn och ungdomar med dövhet, hörselskada och språkstörning. Det måste finnas kompetens och resurser för att möta barn och ungdomar som ofta behöver andra metoder än många andra barn för att läsa sig läsa, och inte är hjälpta av auditivt stöd.

Ovanstående är endast en del av Riksförbundet DHB:s remissvar. Läs gärna mer i det bifogade materialet.

Stäng formuläret.