Riksförbundet DHB

21 oktober 2016

Remissvar - skolverkets föreskrifter

Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter (2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Sammanfattning av remiss.

Riksförbundet DHB ställer sig positiv till att Skolverket ska få möjlighet att kunna samla in uppgifter även på individnivå för att kunna sammanställa en mer komplett officiell statistik på områden inom utbildning. Däremot ställer sig vårt förbund sig mycket tveksamt till att en uppgift om funktionsnedsättning är att anse som en uppgift om hälsotillstånd, och därmed skulle utgöra en känslig personuppgift enligt art 9.1 dataskyddsförordningen och dataskyddslagen 3:1. Våra medlemmar är döva, har en hörselnedsättning eller språkstörning, men det ger, enligt vår uppfattning, ingen information om deras hälsotillstånd. Vi tolkar begreppet hälsotillstånd som att det handlar om frågor av medicinsk karaktär, och inte en permanent nedsättning av en förmåga hos en person som i övrigt kan ha god hälsa.

Stäng formuläret.