Riksförbundet DHB

DHB:s svar till utredningen "Så stärker vi den personliga integriteten" (SOU 2017:52)

Riksförbundet DHB är positivt inställda till Integritetskommitténs generella slutsats.

Riksförbundet DHB instämmer i uppfattningen om att vi lever allt mer på nätet och lämnar spår efter våra aktiviteter där. Det blir allt svårare för den enskilde att ha kontroll på hur alla dessa spår och uppgifter samlas in och vidareanvänds. Integritetskommitténs generella slutsats är att vi som enskilda individer på ett flertal områden drabbas av stegvisa försämringar av den personliga integriteten, vilket är en åsikt vi delar. Vi menar också att personer med kommunikativa eller kognitiva funktionsnedsättningar riskerar att drabbas ytterligare då den som inte fullt ut behärskar den skrivna svenskan kan ha större svårigheter än andra att förstå vad man ger samtycke till exempelvis vid insamlande av personuppgifter.

Integritetskommittén förordar införandet av s k uppförandekoder som ska tjäna som hjälpmedel för att skydda den personliga integriteten inom olika branscher, vilket vi ställer oss positiva till.
Kommittén föreslår vidare att Skolverket ges i uppdrag att initiera och stödja utarbetandet av en uppförandekod för hantering av personuppgifter i skolan, vilket vi tycker är mycket bra.
När det gäller hantering av personuppgifter i hälso- och sjukvården och socialtjänsten föreslår kommittén att en myndighet får i uppdrag att initiera och stödja utarbetandet av en uppförandekod. För att ytterligare stödja de personuppgiftsansvariga i denna känsliga
personuppgiftshantering föreslår man även att den myndighet som får uppdraget, ska upprätta ett sekretariat som stödjer de personuppgiftsansvariga i det praktiska arbetet med koden.

Läs gärna mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.