Riksförbundet DHB

DHB:s yttrande över departementspromemorian 2016:7 "Tolktjänst för vardagstolkning"

DHB deltog aktivt från start i referensgrupparbetet i Tolktjänstutredningen. Utredningens förslag var i mångt och mycket steg i rätt riktning.

Riksförbundet DHB finner det anmärkningsvärt att Socialdepartementet har lagt två års tid och rimligen en ansenlig mängd resurser på att presentera ett lagförslag som i grunden inte kommer tillrätta med de problem som finns inom tolktjänstområdet.

Vår utgångspunkt i tolktjänstfrågan är ett livsperspektiv. DHB:s bild är att tolktjänst inom utbildningsområdet fungerar förhållandevis väl. De områden där åtgärder krävs är framförallt tolkning inom arbetslivet och tolkning för våra barn och ungdomar i fritidssituationer.

Med dagens system och regelverk för tolktjänst i arbetslivet, vilket lagförslaget cementerar, kommer våra barn och undomar i praktiken att väljas bort i rekryteringsprocessen av kostnadsskäl. Särskilt stötande i dagens system är att kostnaden för tolkning och tolkanvändare i ledande ställning är något som arbetsgivaren behöver betala.

Generellt menar vi att det ska vara behovet och inte diagnosen som definierar målgruppen. Inom vårt förbund är det inte heller ovanligt med det omvända tolkbehovet, alltså situationer där hörande icke teckenspråkskunniga vill eller behöver ta del av teckenspråkiga aktiviteter.

Ovanstående är ett axplock ur DHB:s yttrande om ”Tolktjänstutredningen”. Läs gärna mer i det bifogade materialet.

Stäng formuläret.