Riksförbundet DHB

10 juni 2021

Skolbibliotek för bildning och utbildning

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB, är en föräldraorganisation som startade 1949 och aktivt arbetar för att våra målgrupper ska vara delaktiga, jämlika samt ha inflytande i ett tillgängligt samhälle.

Även barn med ytterligare funktionsnedsättningar är en viktig grupp inom vår organisation. Grunden för våra ställningstaganden är våra samlade erfarenheter i förbundet. Viktiga dokument för vårt arbete är Barnkonventionen och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vårt arbete utgår även från Sveriges språklag, som ger svenskt teckenspråk ställning motsvarande de nationella minoritetsspråken.

Riksförbundet DHB välkomnar en översyn och modernisering av landets skolbibliotek. Det finns ett stort behov av att kvalitativa bestånd i skolbiblioteken om de ska kunna fungera som ett pedagogiskt och läsfrämjande stöd. Riksförbundet DHB ställer sig positivt till utredningens förlag. Vi väljer att komma med kompletterande synpunkter på avsnitt 4 och beklagar att folkhögskolornas bibliotek inte finns med i utredningen. Riksförbundet DHB ställer sig positivt till att även förskolor och vuxenutbildning skulle kunna komma att omfattas av utredningens förslag.

Riksförbundet DHB instämmer i att skolbiblioteken spelar en mycket viktig läsfrämjande roll för alla elever i skolan. Att kunna läsa och finna läsglädje är viktigt för alla barn, och kanske i synnerhet för barn där läsningen kan försvåras av ett funktionshinder. Det finns idag ingen reglering om att skolbibliotek ska vara bemannade, inte heller vilken kompetens som personalen i skolbiblioteken ska ha. Det får betydelse när det gäller arbetet med att påverka läsmotivation. Här hade det behövt skarpare förslag. När det gäller attityder till läsning har ofta skolbibliotekarier dessutom tagit ett särskilt ansvar. Läsförståelse är absolut nödvändigt för att elever ska lyckas med studierna i skolan och det är bra att utredningen tar upp att det är en viktig faktor även för elever i grundsär- och gymnasiesärskolan. Att biblioteken är bemannad är av särskild vikt för elever som kan behöva stöd i att använda sig av bibliotekets resurser.

Riksförbundet DHB är positivt till förslaget att skolbiblioteken ska vara bemannade och då helst med utbildad personal, d v s skolbibliotekarier.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.