Riksförbundet DHB

DHB:s yttrande gällande utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13).

DHB välkomnar utredningen om den roll ideella organisationer har.

Riksförbundet DHB välkomnar en utredning som belyser och uppmärksammar den roll civilsamhällets ideella organisationer har idag och att den skulle kunna utvecklas ytterligare med utgångspunkt i ett brett samhällsperspektiv. Det är glädjande att utredningen tillerkänner de ideella organisationernas den viktiga roll de spelar i civilsamhället, och har en ambition att skapa gynnsammare förutsättningar för deras verksamhet. I likhet med flera andra remissinstanser instämmer Riksförbundet DHB i att förslaget till stora delar är bra, dock har vi synpunkter på några områden där vi anser att utredningens förslag borde ha varit vassare. Vi vill se fler uttalade målsättningar, konkreta åtgärder och skarpare skrivningar framförallt när det gäller att ge ett utökat utrymme för ideella organisationer i demokratiska processer.

Läs mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.