Riksförbundet DHB

Riksförbundet DHB:s yttrande kring utredningen Samordning, ansvar och kommunikation.

DHB ställer sig i yttrandet skarpt kritiskt till delar av utredningens förslag. Framförallt vad gäller förslaget att avveckla regionsskolorna. Vad gäller kravet på speciallärarexamen ställer sig Riksförbundet DHB mer positivt.

Riksförbundet DHB anser att det är bra att utredningen pekar på brister inom utbildningen för elever med dövhet, hörselskada eller grav språkstörning. DHB ställer sig också bakom vissa delar av förslaget. De delarna är att kravet på speciallärarexamen för anställda på specialskolan tas bort, förstärkning av den teckenspråkiga miljön och av lärarnas kompetens inom teckenspråk på specialskolorna, satsning på speciallärare och specialpedagoger, utvidgning av elevhälsan så att även logopeder ska ingå samt lagstadgad möjlighet att låta särskilt anpassade kommunikativa miljöer vara en stadigvarande lösning hos kommunal huvudman. Vidare ställer vi oss bakom inrättandet av ett Riksgymnasium för elever med grav språkstörning.

Riksförbundet DHB ställer sig inte bakom förslaget om att avveckla regionskolorna och Hällsboskolan. Vi ställer oss inte bakom de föreslagna naven som de utformas i förslaget. Av utredningen framgår att kunskap om förskolan och tidiga insatser till elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning är mycket bristfällig. Vi är medvetna om att uppdraget inte omfattar förskolan, men Riksförbundet DHB anser dock att den kunskapen är avgörande innan ett bredare förslag som berör gruppen kan genomföras.

Riksförbundet DHB vill därför se att en utredning som får i uppdrag att utreda förskolans roll för målgruppen tillsätts. Riksförbundet DHB föreslår att Specialpedagogiska skolmyndigheten får det
uppdraget.

Läs mer i det bifogade materialet!

Relaterade dokument

Remissvar SAK-utredningen

Stäng formuläret.