Riksförbundet DHB

Riksförbundet DHB:s yttrande gällande SOU 2016:59 - På goda grunder.

DHB överlämnar ett yttrande till SOU 2016:59 På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik.

Riksförbundet DHB är helt enig med utredningen i att det är viktigt att eleverna får baskunskaper i att läsa, skriva och räkna. Vi är emellertid tveksamma till om lösningen är ytterligare lagstiftning på ett redan under de senaste åren förhållandevis välreglerat område. Benämningen åtgärdsgaranti kan även signalera att det finns sanktionsmöjligheter om garantin inte tillgodoses, vilket måhända komplicerar legitimiteten vid ett eventuellt införande i skollagen. Vår organisation är av den uppfattningen att flera av utredningens förslag är väl värda att följa upp, vilket vi även tar upp i vårt svar, men istället för en lagreglering bör mer resurser prioriteras till att implementera förslagen i lärar- och rektorsutbildningar.
Riksförbundet DHB är positiva till att elevers rätt till ett tidigt stöd uppmärksammas och tycker det är bra att svårigheter kartläggs och utreds i ett tidigt skede. Vi välkomnar skärpningen av att ta in specialpedagogisk kompetens, men vill betona vikten av att skolan även vänder sig till externa aktörer såsom kommunens hörselpedagoger, landstingens hörcentral eller logopeder.

Läs mer i det bifogade materialet!

Relaterade dokument

Remissvar På goda grunder

Stäng formuläret.