Riksförbundet DHB

Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

RIksförbundet DHB lämnar ett yttrande över "Utredningen om tvångsåtgärder mot barn"

”Riksförbundet DHB anser att alla tvångsåtgärder mot barn inom den psykiatriska
tvångsvården ska förbjudas. Därmed ställer vi oss inte bakom utredningens förslag om tvångsåtgärder mot barn.

Riksförbundet DHB ställer sig bakom utredningens förslag om att det i lagen om
rättspsykiatrisk vård införs en ny paragraf som klargör att HSL och PL är tillämpliga även vid rättspsykiatrisk vård.

Vi vill ta upp det positiva i att utredningen har talat med barn som har egna erfarenheter av psykiatrisk tvångsvård. För utredningen är det avgörande med fördjupad kunskap från barnen själva. Samtidigt måste vi hålla i åtanke att det är många barn som har stora svårigheter att förmedla sina känslor, vilket gör de vittnesmål som barn har haft möjlighet att lämna, så mycket viktigare.

Det är svårt att föreställa sig mer omfattande ingrepp i det enskilda barnets liv än tvångsvård och de ytterligare tvångsåtgärder som lagen ger utrymme för. Därmed är det av yttersta vikt att lagstiftningen ger barnen skydd och rättigheter, men även att de som har att tillämpa lagarna, är väl införstådda med rättighetsskyddet. De måste ständigt arbeta för att säkerställa att detta respekteras vid varje enskilt vårdtillfälle. Vårt förbund anser att det är fundamentalt att de som tillämpar lag om tvångsvård har kunskap och insikt inte bara i vilka konsekvenser olika funktionsnedsättningar ger, utan även olika sätt att kommunicera.”

Ovanstående är endast en sammanfattning av DHB:s yttrande. Läs gärna mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.