Riksförbundet DHB

DHB:s remissvar till SOU 2017:47

Riksförbundet överlämnar synpunkter till detta betänkande

Att få insatser tidigt i livet för att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa är naturligtvis något som utredningen också skriver, inget som någon kan vara tveksam till, dock har Riksförbundet DHB tillägg till de inriktningar som utredningen föreslår. Vi representerar barn och ungdomar med dövhet, dövblindhet, hörselnedsättning och språkstörning samt utvecklingsstörning och/eller autism i kombination med ovannämnda diagnoser.

Genomgående i utredningen saknar vi ett tydligt, genomtänkt perspektiv för barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer. Vi är kritiska till att det som dominerar är ett socio-ekonomiskt perspektiv, vilket vi anser vara alltför begränsande. För att samhället ska uppnå en jämlik vård anser vårt förbund att fler parametrar måste finnas med i arbetet, och
funktionsnedsättning är en sådan parameter.

Riksförbundet DHB anser att barnperspektivet behöver vara betydligt mer närvarande i
utredningens inriktning. Riksförbundet DHB vill särskilt lyfta fram barn och unga med funktionsnedsättning. Det finns en överhängande risk att när det handlar om alla barn, såsom utredningen skriver, så är barn med funktionsnedsättningar endast med som en outtalad tanke. Vi är av den uppfattningen att om barn med funktionsnedsättning ska få en jämlik hälsa måste det vara explicit. Viktigt att ha i åtanke är att andelen unga med funktionsnedsättning ökar högre upp i åldrarna, från omkring 6 % bland de yngsta barnen till omkring 17 % bland 16-åringar i Sverige.

Detta är del av sammanfattningen i vårt svar. Läs gärna mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.