Riksförbundet DHB

Riksförbundet DHB besvarar U2018/03059/GV

Här besvarar Riksförbundet DHB remisspromemorian Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m (U2018/03059/GV)

Riksförbundet DHB ställer sig positiv till förslaget att Skolverket ska få möjlighet att kunna behandla statistik över elever i de skolformer som upptas i promemorian. Riksförbundet DHB ställer sig dock mycket tveksamt till att en uppgift om funktionsnedsättning är att anse som en uppgift om hälsotillstånd, och därmed skulle utgöra en känslig personuppgift enligt art 9.1 dataskyddsförordningen och dataskyddslagen 3:1. Vi representerar barn och ungdomar som är döva, har en hörselnedsättning eller språkstörning, men det ger, enligt vår uppfattning, ingen information om deras hälsotillstånd. Enligt vårt sätt att se på dessa funktionsnedsättningar, finns det ingen koppling till ett medicinskt tillstånd i sig. Vi tolkar begreppet hälsotillstånd som att det då handlar om frågor av medicinsk karaktär och inte en permanent nedsättning av en förmåga.

Riksförbundet DHB ser inte några risker med att Skolverket hanterar uppgifter över eleverna i de skolformer som finns upptagna i promemorian.

Tolkningen av en funktionsnedsättning som ett hälsotillstånd medför konsekvenser inom flera områden. En konsekvens är att det föreslagna regelverket blir förhållandevis enkelt att tillämpa för elever som väljer att gå i specialskolan eller grundsärskolan men förslaget besvarar inte hur det kommer att tillämpas för elever som väljer att gå integrerade.

Riksförbundet DHB ser inte några risker med att Skolverket hanterar uppgifter över eleverna i de skolformer som finns upptagna i promemorian.

Riksförbundet DHB ställer sig positiv till det föreslagna tillägget i förordningen om den officiella statistiken.

 

Ovanstående är endast en sammanfattning av vår remisspromemoria. Du kan läsa mer om vårt svar i det bifogade materialet.

Stäng formuläret.