Riksförbundet DHB

Dövblindhet

Barn med både syn- och hörselskada behöver extra mycket stöd och upp­muntran för att upptäcka och utforska omvärlden.

punktskrift

Risken att de blir överbeskyddade är stor. För att utvecklas är det viktigt att själv få upptäcka sina förmågor och begränsningar. Både föräldrarna och personalen runt barnet behöver kunskap för att på bästa sätt stötta barnet under uppväxten. Eftersom funktionsned­sättningarna försvårar för varandra är det viktigt att de upptäcks så tidigt som möjligt.

Att vara dövblind innebär…

… att man har så nedsatt syn och hörsel att dessa funktionsnedsätt­ningar ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Det behövs speciella stödåtgärder för att man ska kunna delta i undervisning för döva, hörsel- eller synskadade. Med hjälp av dövblindtolk upprätthåller döv­blinda kontakt med omvärlden. Alla barn med dövblindhet är inte helt döva eller helt blinda. Många har antingen syn- eller hörselrester – eller bådadera. Men funktionsnedsätt­ning­arna försvårar för varandra. En person med döv­blindhet kan inte låta synen kompensera bristen på hörsel – eller vice versa.

Hur många finns det?

Det finns omkring 2000 personer med dövblindhet i Sverige (0-65 år). Omkring 400 av dem har medfödd dövblindhet. Årligen föds runt 6-8 personer med dövblindhet och 20 som kommer att förvärva dövblindhet.

Kommunikation

Det finns många olika sätt att kommunicera med barn med dövblindhet: teckenspråk, taktilt teckenspråk, tal med hjälp av hörsel­tekniska hjälpmedel, punktskrift eller skrift med stor stil. Vilket sätt man väljer beror på vad som passar den enskilde personen.

Identitet

Eftersom det finns få barn och ungdomar med dövblindhet är det mycket viktigt att de får möjligheter att träffa varandra och vuxna med dövblindhet. Tillsammans får de en identitet och grupptillhörighet. Det är viktigt för självförtroendet att inte alltid känna sig annorlunda och bli särbehandlad.

Förskolor

Det finns ingen speciell förskola för barn med dövblindhet. De går istället integrerade i förskolor för döva och hörselskadade barn eller i en vanlig förskola om hörselskadan är lätt. För barn med grav hörselnedsättning är teckenspråk det naturliga språket. Därför är det viktigt att de får komma till en teckenspråkig miljö redan under förskoletiden.

Skolor

På fem orter i Sverige finns statliga specialskolor för barn som är döva eller hörselskadade. Dessa skolor tar även emot barn med döv­blindhet. Åsbackaskolan i Örebro (tidigare i Gnesta) tar emot barn från hela Sverige som är dövblindfödda. Är barnet hörselskadat kan man välja att låta barnet börja i hörselklass. Då samlar kommunen ett mindre antal barn i en klass i en skola med hörande barn.

Ytterligare ett alternativ är att individualintegrera barnet i en hörande klass. I alla dessa fall är det viktigt att anpassa hjälpmedlen. För barn med dövblindhet får man oftast ta till individuella lösningar. Om eleven med dövblindhet är ensam i klassen är det viktigt att alla blir informerade om elevens funktionsnedsättning och att man tar hänsyn till denna. Det är också viktigt att lärare och övrig skolpersonal känner till vart de kan vända sig för att få hjälp.

Stäng formuläret.