Riksförbundet DHB

Dövhet/hörselskada i kombination med autism

Ett barn med autism och dövhet/hörselskada har flerdubbla svårigheter.

baby-autism

Autismen gör att man har svårt att förstå hur kommunikation går till och svårt att bearbeta information. Som förälder kan det vara svårt att förstå varför barnet reagerar som det gör och hur man kan göra för att få till stånd en fungerande kommunikation med barnet.

Dövhet/hörselskada i kombination med autism innebär…

… att man har begränsningar i sin förmåga till socialt samspel, kommunikation och en begränsning i beteenden, intressen och föreställningsförmåga. Ofta uppfattar man också sinnesintryck som ljus, dofter och beröring på ett annorlunda sätt. Kontakterna med omvärlden kan sägas bli dubbelt svåra. Det är därför viktigt att tidigt börjar med teckenspråk och även pröva andra sätt att kommunicera. Barn med autism har ofta lätt att förstå kommunikation med hjälp av bilder, för att bilderna stannar kvar.

Kännetecken

Barn med autism är olika och har en ojämn begåvningsnivå. De har svårt för förändringar och svårt att förstå hur och varför man kommunicerar. De har svårt att tolka kroppsspråk, gester och minspel. De kan vara avskärmade, passiva, aktiva men med udda intressen och ibland överdrivet formella och rigida. Flickor avviker inte lika tydligt som pojkar, de är ofta bättre på att imitera socialt beteende och har oftast inte heller så uttalade specialintressen.

Hur många finns det?

Av 1000 barn har 1-2 autism. Autism ingår i Autismspektrum där även Aspergers syndrom ingår. Av 1000 barn har 6 en diagnos inom autismspektrum. Av dessa räknar man med att vart 10:e barn har hörselskada eller dövhet.

Förskolor

Det finns ingen speciell förskola för barn med dövhet/hörselskada och autism. De går istället integrerade i förskolor för döva och hörselskadade barn, där sådana finns eller i hörande förskolor eller i förskolor för barn med autism. Bra för dessa barn är att få finnas i en grupp där man blir förstådd och kan känna sig trygg. Det viktigaste är att man tar hänsyn till barnets behov, som framförallt är tydlig struktur, både vad gäller vad som händer på dagarna och miljön på förskolan. Kunskap i teckenspråk och andra kommunikationssätt är en förutsättning liksom kunskap om barnets funktionsnedsättning. Det är viktigt för de här barnens självförtroende att inte alltid känna sig annorlunda och bli särbehandlad.

Skolor

På fem orter i Sverige finns statliga specialskolor för barn med dövhet eller hörselskada. Dessa skolor tar även emot barn med lätt utvecklingsstörning/autism. Den enda specialskolan för barn med dövhet eller hörselskada i kombination med utvecklingsstörning/autism är Åsbackaskolan i Örebro (tidigare i Gnesta). Skolan är statlig och tar emot elever från hela landet. Man undervisar på teckenspråk och/eller använder alternativa kommunikationsmetoder och modern teknik. I kommunerna finns särskolor för barn med utvecklingsstörning. En del särskolor har kommunikationsklasser där man använder tecken som stöd eller alternativa kommunikationsmetoder. En del barn går också i klasser, grupper eller skolor med autism/Aspergersinriktning. I den obligatoriska särskolan, dvs. tränings- och grundsärskolan finns cirka 800 elever med hörselskador och ytterligare någon eller några funktionsnedsättningar. Gymnasieutbildning kan eleverna få på Riksgymnasiesärskolan i Örebro. För vissa elever kan Mo Gård i Finspång vara ett alternativ.

Råd och stöd

Specialpedagogiska Skolmyndighetens resurscenter döv/hörsel i Stockholm ger råd och stöd till kommunerna. De kan även, efter önskemål från föräldrarna erbjuda information, konsultation och/eller specialpedagogiska utredningar för eventuella vidare åtgärder. I Stockholm finns Autismcenter och i vissa landsting finns autismteam inom habiliteringen.

fotbollstraning

Stäng formuläret.