Riksförbundet DHB

Språkstörning

Att ha en språkstörning kan innebära svårigheter att göra sig förstådd och att själv tillämpa språket. Hur stora svårigheterna är beror på vilken typ av språkstörning barnet har och hur grav störningen är.

Att inte kunna göra sig förstådd och att inte förstå.

Att som barn samtidigt befinna sig i livets viktigaste utvecklingsskede ställer hela känslolivet på ända. Aggressivitet eller slutenhet – reaktionerna är många. Barn med språkstörning har svårt att producera, tolka och förstå språk. Det är en viktigt att så tidigt som möjligt hitta en fungerande kommunikation med ett barn som har en språkstörning om talet är påverkat.

Att ha en språkstörning kan innebära…

… att man har svårt med ordföljd och meningsbyggnad, språkljudsbehärsk­ning, ordförråd eller grammatik. Det kan leda till svårigheter att göra sig förstådd och att själv tillämpa språket. Hur stora svårigheterna är beror på vilken typ av språkstörning barnet har och hur grav störningen är. Ofta är det inte bara språket som är påverkat. Det kan även vara svårigheter med motorik, inlärning, koncentration, humör, balans, per­ception, uthållighet och/eller korttids­minne. Viktigt att tänka på är att alla barn med språkstörning inte har alla nämnda svårigheter.

Identitet

För många barn och ungdomar med språk­stör­ning kan det vara bra att få träffa andra som har språkstörning. Som alla andra barn blir de starka och trygga om de hittar gemenskap och för många är det viktigt att kunna känna identifikation med sin egen grupp. Därför är det viktigt för barn med språkstörning att det finns möjlighet att gå i särskilda förskolegrupper och klasser.

Förskolor

Det finns språkförskolor på flera orter i Sverige. Deras pedagogik övar barnens språkförmåga. Om barnet redan under förskoleåldern har tillgång till en bred språkträning kan det underlätta skolstarten. I Sverige finns ingen renodlad förskoleverksamhet för barn med språkstörning.

Skolor

Många barn med språkstörning går integrerade i kommunala grund­skolor. Dessa barn har rätt till pedagogiska resurser, t ex logoped och specialpedagog samt tekniska hjälpmedel.

Det kan också vara viktigt att det finns möjlighet att samla barn med språkstörning till en egen klass. Då kan man lägga upp all undervisning med stöd av specialpedagogik för att utveckla barnens språk. I vissa kommuner finns språkklasser eller kommunikationsklasser för barn med språkstörning, men de är ojämnt spridda över landet.

Inom SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) finns Resurscenter Tal och Språk i Stockholm som kan ge stöd till skolorna i landets kommuner. Resurscenter ger pedagogiska råd och utreder barn med språkstörningar. Dit kan både föräldrar och lärare vända sig. Hällsboskolan är en statlig specialskola med riksintag för barn med grav språkstörning.

Hällsboskolan finns i Stockholm (åk F-10) och Umeå (åk F-10). Det finns elevboende finns för elever som bor långt från skolorten. I Göteborg finns den kommunala skolan Kannebäck (åk F-9) för elever med språkstörning.

Gymnasiet

På gymnasienivå finns klasser för elever med språkstörning inom riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RGD/RGH) i Örebro.

Hur många finns det?

Språkstörning i någon form är relativt vanlig. Flera studier visar att 6-8 procent av alla barn i förskoleåldern har en språkstörning av varierande grad. Det är dock viktigt att tänka på att det kan vara stor skillnad mellan olika typer av språkstörning och i vilken omfattning den har. Det är svårt att veta hur många som har grav språkstörning, men det finns undersökningar som uppskattar det till cirka 1-2 procent av befolkningen. Att en språkstörning är grav innebär att svårigheten är livslång.

 

 

Stäng formuläret.