Riksförbundet DHB

Språkstörning

Att ha en språkstörning kan innebära svårigheter att göra sig förstådd och att själv tillämpa språket. Hur stora svårigheterna är beror på vilken typ av språkstörning barnet har och hur grav störningen är.

Att inte kunna göra sig förstådd och att inte förstå.

Det är svårt att inse vidden av denna oerhörda konflikt. Att som barn samtidigt befinna sig i livets viktigaste utvecklingsskede ställer hela känslolivet på ända. Aggressivitet eller slutenhet – reaktionerna är många. Barn med språkstörning har svårt att producera, tolka och förstå språk. Det är en funktionsnedsättning där det är mycket viktigt att så tidigt som möjligt hitta en fungerande kommunikation.

Att ha en språkstörning kan innebära…

… att man har svårt med ordföljd och meningsbyggnad, språkljudsbehärsk­ning, ordförråd eller grammatik. Det kan leda till svårigheter att göra sig förstådd och att själv tillämpa språket. Hur stora svårigheterna är beror på vilken typ av språkstörning barnet har och hur grav störningen är. Ofta har barnen bekymmer med mer än språket t.ex. med motorik, inlärning, koncentration, humör, balans, per­ception, uthållighet och/eller korttids­minne. Observera att alla barn med språkstörning inte har alla nämnda svårigheter.

Identitet

Barn och ungdomar med språk­stör­ning behöver träffa varandra. Som alla andra barn blir de starka och trygga om de hittar gemenskap och känner identifikation med sin egen grupp. Därför är det viktigt med särskilda förskolegrupper och klasser för barn med språkstörning.

Förskolor

Det finns språkförskolor på flera orter i Sverige. Deras pedagogik övar barnens språkförmåga. Om man redan under förskoleåldern har tillgång till detta så underlättas skolstarten. Det finns tyvärr ingen hel­täckande förskoleverksamhet för barn med språkstörning i Sverige.

Skolor

Många barn med språkstörning går integrerade i kommunala grund­skolor. Dessa barn behöver extra pedagogiska resurser och tekniska hjälpmedel, t ex logopedstöd.

Det är också viktigt att det finns möjlighet att samla barn med språkstörning till en egen klass där man använder specialpedagogik för att utveckla barnens språk. I vissa kommuner finns språkklasser eller kommunikationsklasser för barn med språkstörning, men de är ojämnt spridda över landet.

Inom SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) finns Resurscenter Tal och Språk i Stockholm som kan ge stöd till skolorna i landets kommuner. Man ger pedagogiska råd och utreder barn med språkstörningar. Dit kan både föräldrar och lärare vända sig. Hällsboskolan är en statlig specialskola med riksintag för barn med grav språkstörning.

Hällsboskolan finns i Stockholm (åk 1-10) och Umeå (åk 1-10), elevboende finns för elever som bor långt från skolorten. Tidigare fanns Hällsboskolan i Märsta (åk 1-6) och Sigtuna (åk 7-10).

Gymnasiet

På gymnasienivå finns klasser för elever med språkstörning inom riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RGD/RGH) i Örebro.

Hur många finns det?

Språkstörning är relativt vanlig, flera studier visar att 6-8 procent av alla barn i förskoleåldern har en språkstörning av varierande grad. Omkring 1-2 procent har en grav språkstörning, vilket innebär att svårigheten finns kvar i vuxen ålder.

TAKK

TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, är en metod som används tillsammans med talat språk. TAKK används för att stödja en persons kommunikation och språk. Det är ett sätt att uttrycka sig själv och att förstå vad andra uttrycker.

 

Stäng formuläret.