Riksförbundet DHB

Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar

Här besvarar DHB utredningen "Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar" (SOU 2018:11)

Riksförbundet DHB ställer sig bakom utredningens förslag om att tillsätta en utredning som i sitt uppdrag har att utreda förutsättningarna för landets kommuner, att kunna erbjuda ett likvärdigt, rättssäkert och betydligt starkare ersättningssystem för de unga som varken arbetar eller studera. Vi representerar ungdomar som har en dövhet, hörselnedsättning eller språkstörning, en del av dessa ungdomar har även ytterligare funktionsnedsättningar såsom autism eller utvecklingsstörning. Många av våra medlemmar tillhör de ungdomar som utredningen handlar om. Vårt förbund menar att det måste finnas fler flexibla lösningar där ungdomar som saknar fullständiga betyg från grundskolan ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar kombinera studier med arbete. De måste ges möjligheter att kunna förbättra sin potential till etablering på arbetsmarknaden.

Riksförbundet DHB ställer sig positiva till den föreslagna skyldigheten att erbjuda elever vägledningssamtal. Vi anser också att det är viktigt att det är rektor som är ansvarig för att samtalen erbjuds och för att kvaliteten i dem är tillfredställande, även om denne kan delegera uppgiften om det finns någon annan som är mer lämpad att ha samtalet med eleven.

Elever som står inför att avsluta sina gymnasiestudier i förtid har rätt att få stöd i en konsekvensanalys av sin studiesituation. Vi menar att även elevhälsan bör vara med i ett samtal, eller i anslutning ha ett eget samtal med eleven, om det inte bedöms vara helt obehövligt.

Riksförbundet DHB anser att det bör ges ett särskilt uppdrag för att utreda situationen för de elever som lämnar gymnasiesärskolan i förtid.

Riksförbundet DHB ställer sig positivt till förslaget om att föreslå en samordning mellan myndigheter, dock skulle vi vilja se Specialpedagogiska skolmyndigheten istället för Skolverket som ansvarig för utbildningsfrågorna.

 

Ovanstående text är endast en sammanfattning av vårt svar. Du kan läsa mer om vårt svar i det bifogade materialet.

Stäng formuläret.