Riksförbundet DHB

DHB:S yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp

DHB ställer sig ömsom positivt och ömsom kritiskt till delar av förslaget i detta betänkande

Riksförbundet DHB delar principen om att särlösningar bör undvikas, dock är det samtidigt en realitet att en individ som har en språkstörning, hörselskada eller är döv ofta har behov av särlösningar för att uppnå likvärdighet. Därför motsätter sig Riksförbundet DHB utredarens förslag om att överföra nya studerandegrupper i studiestödssystemet.

Vårt förbund vill starkt understryka att det inte är rimligt att bortse från den enskildes situation till följd av funktionsnedsättningen. En till synes kortvarig bättre ekonomisk situation än jämnåriga studerande måste sättas i ett livsperspektiv, ett perspektiv som innebär att gruppen istället blir ekonomiskt missgynnad.

Läs mer i det bifogade materialet.

Stäng formuläret.